12 April 2009

St. John Chrysostom's Easter Sermon

This homily is read at the Easter Vigil in each Orthodox Church throughout the world.

  Christ is Risen!

  If anyone is devout and a lover of God, let him enjoy this beautiful and radiant festival. If anyone is a wise servant, let him, rejoicing, enter into the joy of his Lord. If anyone has wearied himself in fasting, let him now receive his recompense.

  If anyone has labored from the first hour, let him today receive his just reward. If anyone has come at the third hour, with thanksgiving let him keep the feast. If anyone has arrived at the sixth hour, let him have no misgivings; for he shall suffer no loss. If anyone has delayed until the ninth hour, let him draw near without hesitation. If anyone has arrived even at the eleventh hour, let him not fear on account of his delay. For the Master is gracious and receives the last, even as the first; he gives rest to him that comes at the eleventh hour, just as to him who has labored from the first. He has mercy upon the last and cares for the first; to the one he gives, and to the other he is gracious. He both honors the work and praises the intention.

  Enter all of you, therefore, into the joy of our Lord, and, whether first or last, receive your reward. O rich and poor, one with another, dance for joy! O you ascetics and you negligent, celebrate the day! You that have fasted and you that have disregarded the fast, rejoice today! The table is rich-laden; feast royally, all of you! The calf is fatted; let no one go forth hungry!

  Let all partake of the feast of faith. Let all receive the riches of goodness. Let no one lament his poverty, for the universal kingdom has been revealed. Let no one mourn his transgressions, for pardon has dawned from the grave. Let no one fear death, for the Saviour's death has set us free.

  He that was taken by death has annihilated it! He descended into hades and took hades captive! He embittered it when it tasted his flesh! And anticipating this Isaiah exclaimed, "Hades was embittered when it encountered thee in the lower regions." It was embittered, for it was abolished! It was embittered, for it was mocked! It was embittered, for it was purged! It was embittered, for it was despoiled! It was embittered, for it was bound in chains!

  It took a body and, face to face, met God! It took earth and encountered heaven! It took what it saw but crumbled before what it had not seen!

  "O death, where is thy sting? O hades, where is thy victory?"

  Christ is risen, and you are overthrown!
  Christ is risen, and the demons are fallen!
  Christ is risen, and the angels rejoice!
  Christ is risen, and life reigns!
  Christ is risen, and not one dead remains in a tomb!

  For Christ, being raised from the dead, has become the First-fruits of them that slept.

  To him be glory and might unto ages of ages. Amen.


And for Gören, and me:

  Kristus är uppstånden!

  Är någon from och gudfruktig, då må han glädja sig över denna sköna och ljusa högtid. Är någon en vis tjänare, då må han med fröjd gå in i sin Herres glädje. Har någon mödat sig länge i fastor, då må han mottaga sin lön. Har någon arbetat ända från första timmen, då må han idag mottaga sin rättmätiga lön.

  Kom någon vid tredje timmen, må han hålla högtid i tacksamhet. Kom någon vid sjätte timmen, så må han icke tvivla, ty han skall ej gå något förlustig. Dröjde någon ända till nionde timmen, så må han träda fram utan att tvivla, utan att frukta. Kom någon först vid elfte timmen, så må han icke förskräckas för sin försumlighets skull. Ty Herren är barmhärtig; han mottager den siste likaväl som den förste. Han ger frid åt den som kom vid elfte timmen likaväl som åt den som verkat från första början. Den siste förbarmar Han sig över och den förste hugsvalar Han. Den ena lönar Han och åt den andre skänker Han gåvor. Han mottager gärningen och avsikten hälsar Han. Han ärar verket och prisar beslutet.

  Träden därför alla in i vår Herres glädje; mottagen eder lön, de första likaväl som de sista.

  Rika och fattiga, fröjden eder med varandra! Uthålliga och lättjefulla, ären tillsammans denna dag. I som fastat och I som icke fastat, glädjen eder idag.

  Bordet är dukat, njuten av det! Kalven är gödd, må ingen gå hungrig; alla mån I njuta av trons fest, alla mån I mottaga nådens rikedom.

  Ingen må gråta över sin fattigdom, ty det allmänneliga konungariket har uppenbarat sig. Ingen må begråta sina överträdelser, ty förlåtelsen har strålat fram ur graven. Ingen må frukta döden, ty Frälsarens död har befriat oss.

  Han som hölls fången av den, har tillintetgjort den. Han som nedsteg i helvetet, har fängslat helvetet. Han lät det erfara bitterhet, när det smakade Hans kött.

  Jesaja såg detta i profetisk syn och utropade: "Helvetet", säger han, "erfor bitterhet av att se Dig där nere." (Jes.14:9).

  Det erfor bitterhet, ty det störtades. Det erfor bitterhet, ty det kom på skam. Det erfor bitterhet, ty det dödades. Det erfor bitterhet, ty det besegrades. Det erfor bitterhet, ty det fängslades. Det mottog en kropp och ställdes inför Gud. Det mottog jorden och fick se himmelen. Det mottog, vad det såg, och föll på det osynliga.

  "Du död, var är Din udd, du dödsrike, var är din seger?" (1.Kor.15:55).

  Kristus är uppstånden och du är störtad.
  Kristus är uppstånden, och demonerna ha fallit.
  Kristus är uppstånden och änglarna glädja sig.
  Kristus är uppstånden och livet bor ibland oss.
  Kristus är uppstånden och icke en enda död finnes i graven.

  Ty Kristus är uppstånden från de döda såsom förstlingen av de avsomnade (1.Kor.15:20).

  Honom vare ära i evigheters evighet. Amen.